Kancelária verejného ochrancu práv používa našu registratúru

Detailný návrh riešenia a implementácia automatizovaného riešenia elektronickej registratúry.

ActiveRegistratura-KVOP

Pre klienta Kancelária verejného ochrancu práv (KVOP) sme realizovali detailný návrh a implementáciu automatizovaného riešenia nášho systému ActiveRegistratúra.

Okrem dodávky, resp. implementácie samotného produktu sme realizovali:

 • Detailný návrh riešenia (DNR), vrátane návrhu procesov a stratégie migrácie a testovania
 • Nastavenie žiadaných riadených procesov v produkte cez procesný nástroj Camunda
 • Realizácia migrácie všetkých záznamov a spisov z produktu FabaSoft
 • Komplexné testovanie produktu a procesov v zmysle testovacích scenárov
 • Integráciu na verejný portál KVOP
 • Lokálna on-premise inštalácia produktu vrátane SSO na novú doménu

Využitie procesného nástroja Camunda

Požadovaná sada procesov je v produkte implementovaná prostredníctvom integrácie sa na produkt Camunda BPMN Modeler. V rámci implementácie pre klienta KVOP išlo o sadu 18-tich procesov najmä v oblastiach:

 • Spracovania a vybavovania podnetu
 • Podporných činností (žiadanky na prepravu, služobné cesty, materiál, školenia a iných)
 • Spracovania a vybavovania žiadosti o informáciu

Produkt Camunda je integrálnou súčasťou nášho produktu a procesy v ActiveRegistratúre tak môžu byť plne riadené týmto špičkovým procesným nástrojom.

Migrácia dát z FabaSoftu

V rámci projektu naša registratúra zamenila pôvodnú registratúru FabaSoft. S cieľom zabezpečenia bezproblémového prechodu na nové riešenie sme vykonali aj rozsiahlu migráciu dát do našej registratúry a to bez súčinnosti pôvodného dodávateľa.

Boli realizované celkovo tri iterácie migrácie s celkovým objemom cez 300GB.

Integrácia na verejný portál KVOP

Produkt ako taký obsahuje otvorené integračné rozhranie, ktoré bolo použité pri integrácii verejného portálu na ActiveRegistratúru.

Z portálu tak klient prijíma anonymné podania priamo do registratúry.

Iné, realizované aktivity

Každému nášmu klientovi dodávame v rámci produktu okrem vyššie spomenutých

 • Integračnú platformu, ktorá zabezpečuje komunikáciu s Ústredným portálom verejnej správy (ÚPVS) vrátane formálneho procesu integrácie (DIZ, UAT, PPP)
 • Centrálne úradné doručovanie
 • Preškolenie kľúčových, ale aj bežných požívateľov

Chcete sa dozvedieť viac?

ActiveRegistratúra je špecializované riešenie určené pre efektívne a komfortné vedenie elektronickej registratúry.

Medzi klientov, ktorí používajú automatizované riešenie na správu registratúry ActiveRegistratúra patria aj:

 • Slovnaft, a.s. (vrátane svojich dcérskych spoločností)
 • Transpetrol, a.s.
 • Slovenská akadémia vied
 • dm drogerie markt
 • Aplend
 • Agentúra na podporu výskumu a vývoja
 • Kancelária verejného ochrancu práv
 • Správa štátnych hmotných rezerv SR
 • Mestá, obce a školy na území celej SR
 • a mnoho iných

Hľadáte vhodné riešenie registratúry?

Uvažujete o zavedení informačného systému pre elektronickú správu registratúry?
Neváhajte a kontaktujte nás.

Viac informácii o možnostiach prémiového riešenia ActiveRegistratúra sa dozviete na špecializovanej produktovej stránke.

Registratúra Vývoj aplikácií

8.12.2022

Všetky aktuality