Národné športové centrum

Národné športové centrum (NŠC)  je príspevková organizácia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, zriadenou v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení platných predpisov.

NŠC využíva verejné zdroje štátneho rozpočtu na plnenie predmetu svojej činnosti na príslušné obdobie na základe uzatvoreného kontraktu s Ministerstvom  školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Naša práca pre klienta